Persian / فارسی

phpbb persian.jpg
3.2.2 phpBB 3.2.2
Released:
Tue Jan 09, 2018 7:10 pm
File size:
227.86 KiB
Validated for:
phpBB 3.2.2
MD5 checksum:
02dc477d42f0d69d554c8d478722c102
1.5.1 phpBB 3.0.11
Released:
Tue Sep 18, 2012 12:34 pm
File size:
253.9 KiB
Validated for:
phpBB 3.0.11
MD5 checksum:
521f44316085b7957c4f3d214a57e46e
Description
در این صفحه میتوانید جدید ترین فارسی ساز سیستم پی اچ پی بی بی را دریافت کنید.

Support:
مرکز رسمی پشتیبانی فارسی

Support Forum:
مرکز رسمی پشتیبانی فارسی

توضیحات:
آخرین فارسی ساز این نسخه به همت میثم نوبری تهیه شده است.
هرگونه سوالات و مشکلات خود را تنها در انجمن پشتیبانی مطرح کنید.
  • Revisions
    Version
    phpBB Version(s)