Vietnamese / Tiếng Việt

tiengViet.png
1.3.1 phpBB 3.0.11
Released:
Mon Oct 08, 2012 1:31 pm
File size:
253.43 KiB
Validated for:
phpBB 3.0.11
MD5 checksum:
a5b7ac3cf050d36993efc3e3b72f72c7
Description
==== Vietnamese language pack for phpBB3 (Tiếng Việt cho phần mềm diễn đàn phpBB) ====

Installation (Cài đặt):
Decompress the downloaded package into the phpBB root directory. Once uploaded, go to your Administration Control Panel and select Language Packs under the System tab. On that page, install the appropriate uploaded package. (Đầu tiên bạn tải gói ngôn ngữ về, giải nén và chép hết vào thư mục gốc của diễn đàn. Sau đó bạn vào Trang quản trị hệ thống, vào tiếp trang System. Trong trang này, bạn chọn và cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt mà bạn vừa chép vào diễn đàn của bạn.)

Remember when decompressing the packages that you must retain the directory structure. If you are unsure how to do this with your software, please check its documentation. Failure to retain the directory structure will result in the language or localized button images not being available. (Lưu ý là khi giải nén gói ngôn ngữ, bạn cần giữ lại đúng cấu trúc thư mục. Nếu không chắc chắn, bạn nên tham khảo các tài liệu khác hoặc nhờ ai đó trợ giúp. Việc thực hiện không đúng bước trên có thể làm cho diễn đàn không hiển thị được ngôn ngữ cũng như các nhút nhấn và icon hình ảnh.)

Some resource (Tài nguyên trợ giúp): Contribution and support (Đóng góp và trợ giúp):
Any suggestion/correction for a better translation, please create new issue or fork and make pull request (Nếu bạn phát hiện sai xót hay có đề xuất cho các bản dịch tốt hơn, vui lòng tạo issue hoặc folk và tạo PR)
 • Local name Tiếng Việt
 • ISO Code vi
 • Author Zelonght
 • Past Contributors Anonymous, nedka
 • Last updated Mon Oct 08, 2012 1:31 pm
 • Total Downloads 86782
 • Rating
  (7)
 • Categories Language Packs
screenshot3.png screenshot2.png screenshot1.png
 • Revisions
  Version
  phpBB Version(s)