Vietnamese / Tiếng Việt

tiengViet.png
1.3.1 phpBB 3.0.11
Released:
Mon Oct 08, 2012 1:31 pm
File size:
253.43 KiB
Validated for:
phpBB 3.0.11
MD5 checksum:
a5b7ac3cf050d36993efc3e3b72f72c7
Description
==== Vietnamese language pack for phpBB3 ====

Installation:
Decompress the downloaded package into the phpBB root directory. Once uploaded, go to your Administration Control Panel and select Language Packs under the System tab. On that page, install the appropriate uploaded package.

Remember when decompressing the packages that you must retain the directory structure. If you are unsure how to do this with your software, please check its documentation. Failure to retain the directory structure will result in the language or localized button images not being available.

Some resource:

Important note:
The new language system not allow to include theme files. So if you want to get a copy of theme that fully support Vietnamese font for IE6, please download it from an older revision.


==== Tiếng Việt cho phần mềm diễn đàn phpBB ====

Cài đặt:
Đầu tiên bạn tải gói ngôn ngữ về, giải nén và chép hết vào thư mục gốc của diễn đàn. Sau đó bạn vào Trang quản trị hệ thống, vào tiếp trang System. Trong trang này, bạn chọn và cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt mà bạn vừa chép vào diễn đàn của bạn.

Lưu ý là khi giải nén gói ngôn ngữ, bạn cần giữ lại đúng cấu trúc thư mục. Nếu không chắc chắn, bạn nên tham khảo các tài liệu khác hoặc nhờ ai đó trợ giúp. Việc thực hiện không đúng bước trên có thể làm cho diễn đàn không hiển thị được ngôn ngữ cũng như các nhút nhấn và icon hình ảnh.

Tài nguyên trợ giúp:

Lưu ý quan trọng:
Phiên bản quản lý ngôn ngữ mới của phpBB không cho đính kèm thêm bất kỳ file nào ngoài các file dịch thuật và hình ảnh imageset. Cho nên để tải về các file CSS tương thích tiếng Việt trên trình duyện IE6, bạn vui lòng tải về và tham khảo thư mục themes trong phiên bản ngôn ngữ trước đó.
 • Local name Tiếng Việt
 • ISO Code vi
 • Author Zelonght
 • Past Contributors nedka, w2ajax
 • Last updated Mon Oct 08, 2012 1:31 pm
 • Total Downloads 80153
 • Rating
  (7)
 • Categories Language Packs
screenshot3.png screenshot2.png screenshot1.png
 • Revisions
  Version
  phpBB Version(s)